Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Reglement benoeming en stoffelijke zaken

In het reglement op de Parochiebesturen zijn de taken van een Parochiebestuur vastgelegd. Er is een zeker spanningsveld tussen: Wat doen wij sterk centraal vanuit het bestuur en wat kan decentraal gebeuren?
De leden van het Parochiebestuur zijn door de Aartsbisschop van Utrecht benoemd. Het zijn ook vrijwilligers. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de stoffelijke zaken in de parochie, zodat het pastoraat mogelijk wordt en het geloof beleefd kan worden.
Een bestuur is o.a. verantwoordelijk voor de financiën. De jaarlijkse centrale boekhouding en die op de locaties vragen alle aandacht. De boekhouding moet kloppen, transparant zijn en te verantwoorden aan de kerkleden en aan het bisdom.

Bestuurlijk Beleidsplan

Wij kiezen voor duidelijkheid. Het Parochiebestuur is verantwoordelijk. De lokale beheercommissies in de dorpen behartigen de lokale belangen binnen het beleid dat in het beleidsplan ‘Vertrouwen in de toekomst’ 2018-2023’ is vastgesteld.

Visie en Samenwerking

Het parochiebestuur stelt zich op het standpunt dat alleen in samenwerking te besturen valt. Er zijn zaken die centraal geregeld moeten worden. Sommige praktische zaken, als een uitvoering van het beleid, kunnen lokaal geregeld worden, mits lokale vrijwilligers daartoe in staat zijn of indien er voldoende vrijwilligers aanwezig zijn. Over dit samenspel tussen een Parochiebestuur en de onderdelen die daaronder vallen, is elders al met veel wijsheid nagedacht. Dat samenspel wordt dan met één woord aangeduid:
‘het subsidiariteitsbeginsel’. Het beginsel komt voort uit de rooms-katholieke maatschappijleer. Het is een organisatiewijze van de taakverdeling tussen een ‘hogere’ verantwoordelijke laag en  een ‘lagere’ laag. Het houdt in algemene zin in dat hogere instantie niet iets moet doen wat door lagere instanties adequaat kan worden afgehandeld.

Dat alles wil het Parochiebestuur in praktijk brengen. Zo’n taak is niet eenvoudig. Zeker niet als het om kerkgebouwen en financiën gaat. ‘Dat is van ons en daar heb je je niet mee te bemoeien’, is dan een reactie die nogal is eens naar boven komt.
Echter:  ‘In verbondenheid ligt onze kracht’. Dat het zo moge gaan.

Het Parochiebestuur bestaat uit de volgende leden:

Pastoor H. de Jong, voorzitter
Jos Rosendaal, vicevoorzitter
Hans de Graaf, secretaris
Ton de Vries, penningmeester

Het bestuur is onderbezet. Pogingen om het bestuur te versterken zijn vooralsnog niet gelukt. Dat betekent dat de bestuursleden in voorkomende gevallen de verschillende andere portefeuilles verdelen of een externe deskundige consulteren.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen