Logo Parochie

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

r.-k. Parochie Sint Ludger

SintLudgernu.nl | elke dag open

 

Een sacrament is een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens. In die zin staat een sacrament tegenover gebeden offer, waarin de mens nadert tot God. Verschillende sacramenten markeren een belangrijk moment in het leven van ons. Het begrip is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent.

 

De sacramenten zijn door Christus zelf ingesteld en een katholieke gelovige ervaart het ontvangen van de sacramenten als een ontmoeting met Hem en de grenzeloze goedheid van God. De zeven sacramenten zijn: het Heilig doopsel; de Heilige eucharistie; het Heilig vormsel; de huwelijksviering; de ziekenzalving; de biecht en de priesterwijding. Volgens de katholieken zijn de sacramenten vieringen van het geloof. Zoals alle andere vieringen en feesten, geven ook de sacramenten volop ruimte aan het leven en openen zij nieuwe perspectieven. En niet onbelangrijk: feesten scheppen verbondenheid. Niet alleen in de eenheid van het gezin, maar ook naar buiten toe met anderen.


In de christelijke kunst worden de sacramenten soms symbolisch verbeeld door een regenboog. De kleur wit wijst dan op het doopsel, geel op het vormsel, groen op de eucharistie, blauw op het huwelijk, paars op de ambtswijding, rood op het sacrament van boete en verzoening en zwart op de ziekenzalving.

 

Dopen

We geven onze kinderen een naam waarmee zij op weg gaan door het leven. Door de naam te roepen, wordt 'een persoontje' gekend, bemind en letterlijk geroepen. Kinderen zijn ons alles. Een klein kindje kunnen ouders laten dopen. Uw zoon of dochter wordt bij het ontvangen van het H. doopsel in de kerk gezegend en met het teken van water (water van de bron, bron van het leven) aangeraakt door God. Door de doop behoor je tot de gemeenschap van de kerk. 'De Kerk' wordt gevormd door de volgelingen van Jezus Christus. Die volgelingen zijn wij en dat ben jij. Zij geven de vreugdevolle boodschap van Jezus door.

In de parochie Sint Ludger worden kinderen gedoopt in Zieuwent, Lichtenvoorde en Winterswijk. Het meest bijzondere moment is wel de Paaswake, maar deze viering voor de doop is hoofdzakelijk weggelegd voor oudere kinderen en volwassenen. In onze parochie worden meer kinderen met een maximum van 5 uit andere gezinnen in één speciale doopviering tegelijk gedoopt. Er wordt gedoopt aan de hand van een dooprooster.

Aan de doopplechtigheid gaat een voorbereiding aan vooraf. Er vindt eerst een geloofsgesprek plaats waarna er enkele bijeenkomsten met andere ouders ter voorbereiding volgen. We bespreken verschillende thema's zoals de naamgeving, de eigen geloofsbeleving van elke ouder, de betekenis van het doopsel, de geloofsopvoeding, de bijbehorende liturgie en rituelen. Doopouders leren elkaar, de pastores en de werkgroep doopvoorbereiding beter kennen. Ook de peetouders zijn van harte welkom. Het H. doopsel wordt toegediend door pastoor Casper Pikkemaat of door pastor Jos Droste. De groep ouders stelt zelf een eigen liturgieboekje voor de doopviering samen. Je kind ontvangt een doopboekje en een doopkaars. Als je een trouwboekje hebt, kan daarin de doop bijgeschreven worden. 

Wanneer je jullie kindje wilt laten dopen: 

FAQ’s: Viering van het doopsel, Frequently Asked Questions – veel gestelde vragen 

Wat betekent het om je kind te laten dopen?
- De geboorte van een kind is en blijft een wonder, een Gods wonder. Als ouder wil je je kind natuurlijk alle goeds meegeven. Als ouder kun je er dan ook voor kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en hem/haar te laten dopen. Door het ontvangen van het doopsel mogen we jouw kind eveneens opnemen in de grote ‘familie’ van de kerk, onze geloofsgemeenschap. Daarbij vragen we ook om Gods zegen over jullie kindje, jullie als ouders, familie en vrienden. 

Waar kan ik mijn kind laten dopen?
- In onze parochie Sint Ludger wordt in drie kerken op de zondagmiddag, volgens een rooster, het doopsel gevierd. Deze kerken zijn de St. Jacobuskerk in Winterswijk, de St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde en de St. Werenfriduskerk in Zieuwent. In elke viering zullen meerdere ouders hun zoon of dochter laten dopen, het is dus een gemeenschappelijke doopviering. 

Wat moet ik hiervoor doen?
- Wanneer je graag jouw kind wil laten dopen, kun je hem of haar aanmelden bij jullie eigen secretariaat of bij het secretariaat van één van de bovengenoemde kerken. De informatie vinden jullie op de locatiepagina’s van ons parochieblad en op de website www. sintludgernu.nl. De gegevens worden genoteerd en geef daarbij aan op welke datum jullie je kind willen laten dopen. Het vriendelijke verzoek is om dit bijtijds te doen; mochten er meerdere dopelingen aangemeld zijn, zal er worden overlegd hoe we dit het beste vorm kunnen geven. 

Wanneer kan ik mijn kind laten dopen?
- Zoals gezegd, hebben wij een rooster opgemaakt voor het jaar 2016 waarop vermeld staat waar en wanneer er in onze parochie Sint Ludger gedoopt wordt. Wij geven ze hieronder kort weer:
• St. Jacobuskerk (Winterswijk): 20 maart, 15 mei, 18 september, 20 november
• St. Bonifatiuskerk (Lichtenvoorde): 14 februari, 10 april, 12 juni, 2 oktober, 18 december
• St. Werenfriduskerk (Zieuwent): 28 februari, 24 april, 19 juni, 6 november
Pastoor Pikkemaat en pastor Droste zijn afwisselend de voorgangers in deze doopvieringen. 

Hoe worden wij als ouders voorbereid op de doopviering?
- Zodra alle gegevens bekend zijn, zullen jullie worden uitgenodigd voor de voorbereidingsavonden. Het materiaal voor het maken van het doopboekje wordt uitgereikt; deze wordt gebruikt om in samenspraak met andere doopouders te komen tot één doopboekje. Eveneens zal praktische informatie rondom de doopviering worden verstrekt. Zo’n twee á drie weken vóór de doopviering vindt de geloofsinhoudelijke bijeenkomst plaats met de dienstdoende pastoor of pastor. Daarin zal gesproken worden over de betekenis van ons christelijke geloof in de viering van het doopsel, uitgedrukt in de verschillende symbolen en rituelen. 

 

H. eucharistie 

Deelnemen aan de H. eucharistie betekent dat je de Eerste H. communie moet hebben gedaan. Hoe kinderen op het ontvangen van de Eerste H. communie worden voorbereid, lees verder onder het kopje 'Familie' en het kopje Leren'.

Het woord ‘eucharistie’ is afkomstig van het Griekse woord ‘eucharistia’. Dit betekent dankzegging en is een dank aan God dat hij zijn Zoon heeft gegeven om het kwaad van de wereld te dragen. De eucharistie vertegenwoordigt het lijden, sterven en de verrijzenis van Christus. Tijdens de Eucharistie wordt het brood uitgedeeld en de wijn genomen, welke voor de gelovigen het lichaam en bloed van Jezus zijn. Door brood en wijn te nuttigen, ontstaat er een verbond tussen Jezus en de mens. Er wordt in de eucharistie gevierd dat Jezus de Verlosser is en dat de mens door zijn dood vergeven is van al zijn zonden. Hij, Jezus Christus, is de weg naar het eeuwige, het ware, dat waar het op aan komt in het menselijk leven. Delen in de eucharistie is delen in het Allerheiligste; de tegenwoordigheid van Christus onder de mensen in de gedaante van brood. Tot aan 1965 werd de hostie nog door de pastoor op de tong gelegd. Het ontvangen van de communie op de hand wekte eerst enige weerstanden op maar is nu heel gewoon. 

H. vormsel

Pragmatisch omschreven is het ontvangen van het H. vormsel een teken dat de gedoopte de band met de kerk en haar zending verstevigt. Het helpt de vormeling door woord en daad getuigenis af te leggen van het christelijk geloof. Bovenal geeft het vormsel de genade om in tijden van vervolging en verdrukking, moeilijke tijden of op momenten waarop je voor een keuze wordt gesteld, het geloof trouw te blijven en als een dapper persoon voor Christus overgeleverde leer in blijven te staan, ook indien de dood zou volgen.

Kerkelijk omschreven, dus volgens de leer van ons geloof: Het vormsel vervolmaakt de doopgenade en geeft de Heilige Geest. Hierdoor kan de gedoopte die het H. vormsel ontvangt dieper wortelen en dichter bij Christus komen te staan.
De wezenlijke ritus van het vormsel is de zalving met het heilig chrisma van het voorhoofd van de gedoopte samen met de handoplegging door de bedienaar en de woorden: Accipe signaculum doni Spiritus Sancti. Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods. 

Het H. vormsel is voorbestemd aan kinderen van groep 8. De kinderen worden in de parochiecentra van Zieuwent Lichtenvoorde en Meddo voorbereid. Deze beginnen direct na de zomervakantie. Aan de hand van het vormselproject 'In vuur en vlam' werken ze op 7 avonden aan de voorbereiding voor het H. vormsel. Ook voor de ouders zijn er speciale avonden waarop ze worden voorgelicht over de voorbereiding en over het sacrament van het H. vormsel. Tijdens de voorbereiding hoort het bekende uitje naar Utrecht. De kinderen brengen dan een bezoek aan de DOM en het bisschoppelijk paleis. Ze zullen hun vormheer ontmoeten. De vormheer is kardinaal Eijk of een van zijn hulpbisschoppen, regiovicaris of rector van de priesteropleiding Patrick Kuipers. Meer informatie over de voorbereidingen en het vormselproject lees je onder het kopje 'Leren'. 

 

Het huwelijk is de vreugde van de liefde

 

Een huis moet je op de rots bouwen, niet op zand zegt Jezus (in het Lucas-evangelie 6, 48- 49). Een huwelijk aangaan ís als het bouwen van een huis. Het is belangrijk om dat goed voor te bereiden. Dat draagt bij aan de stevigheid ervan. Als je een huwelijk goed voorbereidt en goed viert, dan heb je daar je hele leven samen plezier van. Het huwelijk is gegrondvest op onderlinge liefde en gericht op overgave aan elkaar, tot geluk van beiden en van eventuele kinderen, die uit hun gemeenschap geboren mogen worden.

Het doel van de voorbereiding zoals onze kerken die aanbieden is om, zo mogelijk, een onderling gesprek van beide partners over de te nemen stap nog te stimuleren. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt uiteraard bij hen. Wij willen hen ondersteunen en zijn er op uit om de ervaring van ‘de stap’ voor hen zo waardevol mogelijk te doen zijn. Het kerkelijk huwelijk is een sacrament. Bijzonder aan dit sacrament is dat niet de priester, maar partners elkaar het huwelijkssacrament toedienen. De pastoor is getuige namens de kerk.

De rooms-katholieke kerk heeft al eeuwen een eigen (juridische) huwelijkssluiting met alle wettelijke rechten en plichten. In Nederland moet eerst een burgerlijk huwelijk worden voltrokken en daarna het kerkelijke huwelijk. De Rooms Katholieke kerk is echter een wereldkerk die huwelijksvormen in alle landen respecteert, maar niet erkent. Het bruidspaar komt dus, wat de kerk betreft, ongehuwd de kerk in en sluit daar het huwelijk. Het huwelijk wordt dan ingezegend en niet het burgerlijk huwelijk.

Het sacrament van het huwelijk komt tot stand door een belofte van trouw van een man en een vrouw. Deze belofte wordt in het openbaar uitgesproken ten overstaan van God en van de kerkgemeenschap, die vertegenwoordigd wordt door getuigen. De priester of een diaken roept Gods zegen over het paar af. Het is niet een priester of diaken die het huwelijkssacrament toedient, maar man en vrouw dienen het elkaar toe. 

Wanneer jullie denken over een kerkelijke huwelijkssluiting, neem dan contact op met het secretariaat van de geloofsgemeenschap van je woonplaats. Hier kan je de gewenste huwelijksdatum en tijdstip aangeven. De aanvragen worden aan het pastoraal team doorgegeven en behandeld. Een uitnodiging voor de huwelijksvoorbereiding volgt. Meld je tijdig van te voren aan bij het secretariaat. 

 

Van biecht naar verzoening

Voor het oog lijkt de biecht nauwelijks meer zichtbaar. Maar de biecht en het biechtgeheim voor priesters bestaan echter nog steeds. Sterker nog: het is actueler dan ooit. Voor de biecht, ook wel boetesacrament, sacrament van de vergeving of sacrament van boete en verzoening genoemd, bestaan er binnen de parochie gelegenheden en op vaste momenten om te biechten. Ook kunt u voor een afspraak maken voor een (biecht)gesprek met pastoor Casper Pikkemaat via het secretariaat van de parochie of via e-mail, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mensen komen met elkaar in aanraking in allerlei verbanden, van heel exclusief en intiem (bijvoorbeeld echtgenoten) tot heel breed en gemeenschappelijk (de clubs, de dorpsgemeenschap, waar wij deel van zijn). Met alles daar tussen in. En als mens zijnde, wil dat niet altijd perfect soepel lopen: willens of onwillens, bewust of onbewust, gaat het vaak genoeg mis. Toch moeten wij met elkaar verder, en dan is verzoening een essentieel element van ons leven en samenleving.

Zoals met alle andere essentiële en belangrijke elementen van ons leven, hebben wij als kerk ook daar een sacrament voor, want ook daar wil God aanwezig, en bij ons betrokken, zijn. Bij de biecht vragen wij God om vergeving van de zonden. En het is niet alleen God van wie wij vergiffenis behoeven. Wij willen ook weer één kunnen zijn met de gemeenschap waarmee wij verbonden zijn. Daarom spreekt de priester vergiffenis uit in naam van de gemeenschap, maar is hij ook verbonden aan het 'biechtgeheim', één van de strengste en ook wettelijk erkende beroepsgeheimen, opdat de biechteling in alle vrijheid en vertrouwen kan spreken.

En niet het minst, als katholieken zijn wij een sacramentele kerk – mensen van vlees en bloed en het tastbare is belangrijk in onze geloofsbeleving. Net zoals geliefden die heel goed van elkaar weten dat zij van elkaar houden, ook met regelmaat moeten zeggen dat zij elkaar lief hebben, zo is het ook goed, om ons vertrouwen vergeven te zijn, bevestigd te krijgen en ook te horen, 'het is je vergeven'.

De ritus van de biecht kent drie vormen. Alle drie kennen de vier vaste elementen van het oude 'biechtritueel': rouw, belijdenis van zonden, penitentie en absolutie. De eerste vorm is één op één verzoening met een priester. De biecht kan plaatsvinden in een biechtstoel of kapel, tijdens een gesprek, in de gemeenschappelijkheid bij bijeenkomsten of tijdens een gemeenschappelijk viering van woord en gebed.  

 

Ziekenzalving en -zegen: Ons leven in Gods handen

Ziekenzalving

Als je ouder wordt of je staat voor een ingrijpende medische behandeling, kun je behoefte hebben aan net ietsje méér. Je weet dat je je aan een arts moet toevertrouwen, je weet dat je leven eindig is, Maar je gelooft ook dat er een God is die om je geeft, in wiens hand jij veilig bent, ook als je zou sterven. Het sacrament van de Ziekenzalving of de viering van de Ziekenzegen kan je helpen dat ook bewust te vieren, liefst in de kring van familie en bekenden. We leggen hiermee ons leven, onze zorgen en elkaar in Gods hand. De ervaring leert, dat alle aanwezigen deze viering als bemoedigend en rustgevend beleven. Ze putten er kracht uit om wat komt onder ogen te zien.
Wil een zieke dit bewust meemaken, dan is het van belang op tijd contact te zoeken met een priester of pastor. Dit kan via de noodwacht van de parochie. Er kan dan een moment gezocht worden, waarop iedereen (naasten) aanwezig kan zijn.
Een priester kan het Sacrament van de Ziekenzalving toedienen. De viering bestaat uit gebeden, schriftlezing en zalving met Chrisma en indien mogelijk de H. Communie. Desgewenst kan de ontvanger ook biechten. Als er geen priester beschikbaar is, kan er altijd een ziekenzegen plaatsvinden door een pastoraal werk(st)er. Dit is dan geen sacrament.

 

Ziekenzegen

Soms kiezen mensen heel bewust voor de ziekenzegening door een pastoraal werk(st)er omdat hij/zij degene is die iemand ook begeleid heeft tijdens deze ziekteperiode. In een viering van woord en gebed, met uitreiking van de H. Communie en uiteraard de zegening van de zieke zal deze fase worden afgesloten.

 

Gezamenlijke ziekenzalving

In onze parochie vinden ook gezamenlijke ziekenzalvingen plaats, in verzorgingshuizen of tijdens Ontmoetingsochtenden. Hierbij gaat het niet om een viering in de laatste levensfase, maar wel in het besef dat we sterfelijke mensen zijn, en dat je op een leeftijd gekomen bent dat er van alles kan gebeuren. Anders dan vroeger kan het Sacrament van de Zieken vaker dan eens worden ontvangen. Deze ontmoetingsochtenden worden georganiseerd door de Pastoraatsgroepen van de geloofsgemeenschappen samen met het pastorale team.

 

De pastorale noodwacht is te bereiken onder nummer: 06-19017292

 

 

 

 

 

Vieringen

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Activiteiten

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31