Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

LogoOp diaconaal gebied is er een goede oecumenische samenwerking tussen de gezamenlijke kerken in de gemeente Berkelland. De katholieke kerken van de locaties Beltrum, Eibergen, Neede, Rekken en Rietmolen van de St. Paulusparochie vallen binnen de grenzen van deze gemeente.

Er is sinds 2006 een gezamenlijke kerstpakkettenactie voor de minima in de gemeente Berkelland. Deze activiteit is ondergebracht in een aparte stichting.

Verder is in 2016 het Diaconaal Platform Kerken Berkelland van start gegaan. Dit platform richt o.a. op de problematiek rond vluchtelingen/statushouders.

De buurparochie Sint Ludger heeft een digitale versie van hun parochiemagazine on-line staan. Klik hier om naar het magazine te gaan.

Preventiebeleid

Als parochie St. Ludger volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/

Beleidsplan

Een parochie kan niet van dag tot dag leven, er moet een visie op de toekomst zijn. Deze toekomstvisie is opgedeeld in twee delen die niet los van elkaar staan: het pastorale beleidsplan en het bestuurlijk beleids- en gebouwenplan. Het pastorale beleidsplan geeft aan welke weg het pastoresteam wil gaan. In het bestuurlijk beleids- en gebouwenplan wordt aangegeven welke visie het bestuur op de toekomst heeft, dit gebaseerd op de mogelijkheden die de huidige en toekomstige situatie met teruglopende aantallen kerkgangers hen biedt. De hoofdlijnen van het pastorale en bestuurlijke beleidsplan zijn opgenomen in de onderstaande folder.

Nieuwsbrief beleidsplannen

 

In  kerk en parochie draait alles om elkaar, om de ander. Pastoraat heet dat: omzien naar een ander, zodat niemand verloren loopt. Zoals een herder verantwoordelijk is voor de schapen van zijn kudde, zowel individueel als gezamenlijk. ’Pastor’ is het Latijnse woord voor ‘herder’. En de pastoor is de eindverantwoordelijke voor het pastoraat in de parochie.

Pastoraat kan op veel manieren gebeuren. Maar de grondvorm is steeds het gesprek, de ontmoeting met de ander. Wie daaraan behoefte heeft, kan meestal via het secretariaat contact leggen en een afspraak maken voor een huisbezoek of bezoek bij de pastor. Zo´n gesprek kan soms uitlopen in de wens om schoon schip te maken en een nieuwe start te maken. In het sacrament van de biecht of boete krijgt dat dan een meer uitgesproken vorm.

De zorg om de geestelijke gezondheid krijgt extra nadruk bij ziekte en ouder worden. De begeleiding van zieken, de voorbereiding op de naderende dood kan ook hier uitlopen op een bijzondere viering het sacrament van de zieken.

Ook de voorbereiding op een uitvaart en de nazorg na een overlijden zijn vormen van pastoraat. We zijn gewend dat dit gebeurt door iemand van de kerk,  een priester of pastoraal werker. Maar eigenlijk is elke gedoopte geroepen om pastor te zijn voor de mensen om haar of hem heen. Het vraagt van ons dat we oog hebben voor de soms subtiele signalen waarmee iemand aangeeft ergens mee te zitten. In sommige plaatsen zijn er bezoekgroepen voor zieken en ouderen, soms ook voor nabestaanden.

In crisissituaties kan buiten  kantoortijd bijna altijd een pastor bereikt worden via de parochiële noodwacht.

Met mensen optrekken kan ook letterlijk gebeuren: we gaan op pelgrimage naar Lourdes of Kevelaer, maken parochiereizen naar Rome of Jeruzalem. Het zijn gelegenheden om elkaar te ontmoeten en je geloof op een intensieve manier te beleven en te voeden. Maar ook een gesprekje op straat of in de supermarkt kan pastoraat zijn: we laten  elkaar merken dat de ander ons niet koud laat, dat we niet langs elkaar heen willen leven. Want ook in een individualistische wereld heeft ieder mens er behoefte aan gezien, gehoord en gewaardeerd te worden. En voor een gelovige geldt, dat we in ieder mens die we op onze levensweg ontmoeten Christus mogen ontdekken.

Voor details over genoemde activiteiten:  zie de locatie- en parochiepagina´s.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen