Een parochie kan niet van dag tot dag leven, er moet een visie op de toekomst zijn. Deze toekomstvisie is opgedeeld in twee delen die niet los van elkaar staan: het pastorale beleidsplan en het bestuurlijk beleids- en gebouwenplan. Het pastorale beleidsplan geeft aan welke weg het pastoresteam wil gaan. In het bestuurlijk beleids- en gebouwenplan wordt aangegeven welke visie het bestuur op de toekomst heeft, dit gebaseerd op de mogelijkheden die de huidige en toekomstige situatie met teruglopende aantallen kerkgangers hen biedt. De hoofdlijnen van het pastorale en bestuurlijke beleidsplan zijn opgenomen in de onderstaande folder.

Nieuwsbrief beleidsplannen

 

In  kerk en parochie draait alles om elkaar, om de ander. Pastoraat heet dat: omzien naar een ander, zodat niemand verloren loopt. Zoals een herder verantwoordelijk is voor de schapen van zijn kudde, zowel individueel als gezamenlijk. ’Pastor’ is het Latijnse woord voor ‘herder’. En de pastoor is de eindverantwoordelijke voor het pastoraat in de parochie.

Pastoraat kan op veel manieren gebeuren. Maar de grondvorm is steeds het gesprek, de ontmoeting met de ander. Wie daaraan behoefte heeft, kan meestal via het secretariaat contact leggen en een afspraak maken voor een huisbezoek of bezoek bij de pastor. Zo´n gesprek kan soms uitlopen in de wens om schoon schip te maken en een nieuwe start te maken. In het sacrament van de biecht of boete krijgt dat dan een meer uitgesproken vorm.

De zorg om de geestelijke gezondheid krijgt extra nadruk bij ziekte en ouder worden. De begeleiding van zieken, de voorbereiding op de naderende dood kan ook hier uitlopen op een bijzondere viering het sacrament van de zieken.

Ook de voorbereiding op een uitvaart en de nazorg na een overlijden zijn vormen van pastoraat. We zijn gewend dat dit gebeurt door iemand van de kerk,  een priester of pastoraal werker. Maar eigenlijk is elke gedoopte geroepen om pastor te zijn voor de mensen om haar of hem heen. Het vraagt van ons dat we oog hebben voor de soms subtiele signalen waarmee iemand aangeeft ergens mee te zitten. In sommige plaatsen zijn er bezoekgroepen voor zieken en ouderen, soms ook voor nabestaanden.

In crisissituaties kan buiten  kantoortijd bijna altijd een pastor bereikt worden via de parochiële noodwacht.

Met mensen optrekken kan ook letterlijk gebeuren: we gaan op pelgrimage naar Lourdes of Kevelaer, maken parochiereizen naar Rome of Jeruzalem. Het zijn gelegenheden om elkaar te ontmoeten en je geloof op een intensieve manier te beleven en te voeden. Maar ook een gesprekje op straat of in de supermarkt kan pastoraat zijn: we laten  elkaar merken dat de ander ons niet koud laat, dat we niet langs elkaar heen willen leven. Want ook in een individualistische wereld heeft ieder mens er behoefte aan gezien, gehoord en gewaardeerd te worden. En voor een gelovige geldt, dat we in ieder mens die we op onze levensweg ontmoeten Christus mogen ontdekken.

Voor details over genoemde activiteiten:  zie de locatie- en parochiepagina´s.

Waar gehakt wordt vallen spaanders en zo komt het voor dat vrijwilligers in onze parochie in conflict komen met een andere vrijwilliger of een professional. 

Conflicten ontstaan vaak door onbegrip en miscommunicatie.

Om voor serieuze problemen zoveel mogelijk naar goede oplossingen te zoeken heeft het parochiebestuur samen met pastoresteam besloten een vertrouwenspersoon te benoemen. 

Per 1 juli 2015 is Betsy Hummelink aangesteld als vertrouwenspersoon voor alle vrijwilligers in onze parochie. Bij haar kunnen vrijwilligers terecht met een serieus probleem. 

Er kan een conflict ontstaan binnen een werkgroep waarvoor na onderling overleg en overleg met pastoraatsgroep of locatieraad toch geen goede oplossing kan worden gevonden. Het kan ook voorkomen dat een vrijwilliger problemen heeft met het functioneren van een professional (iemand van het pastorale team bijvoorbeeld). 

Conflicten zijn niet te voorkomen maar misschien wel te genezen. 

Als een vrijwilliger terecht komt in een conflictsituatie geeft dat veel spanningen en kan er geen vreugde meer beleefd worden aan het werken binnen de kerk. Vanaf 1 juli kan er een beroep op de vertrouwenspersoon worden gedaan. Betsy heeft veel werkervaring wat betreft het omgaan met conflicten. 

U kunt haar bellen of mailen.
Betsy Hummelink
T: 06-55 68 94 27
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In situaties van overlijden, ziekenzalving/ziekenzegening, in momenten waarbij u een beroep wilt doen op geestelijke zorg, is onze pastorale wacht voor u telefonisch bereikbaar op nummer: 06-190 17 292

De contactpersoon zal u naar de aard van uw verzoek, verder helpen.

Wij denken met u mee, staan even naast u met aandacht, een gesprek van mens tot mens.

Wanneer u liever uw verhaal of vraag opschrijft, kunt u deze per mail versturen naar een lid van het pastoresteam. Deze behandelen wij vertrouwelijk.

De contactgegevens van de teamleden kunt u vinden op de pagina Pastoraal team.

Komt dit echt voor in het parochiegebied Oost-Achterhoek?

De Parochiële Caritas Instelling St. Ludger (hierna te noemen caritas) is een zelfstandige werkgroep binnen de Sint Ludgerparochie.

Wat is caritas?

Het omzien naar mensen die grotendeels zijn uitgesloten van sociale voorzieningen, aan de behoevende kant van de samenleving zijn beland en hulp nodig hebben. In de regel zijn het mensen die niet in staat zijn om zelfstandig uit de problemen te komen.

Contact opnemen

De namen en de telefoonnummers van de contactpersonen van de caritas staan onderaan op deze pagina.

Wat doet caritas?

Vanuit haar diaconale taak probeert caritas, daar waar andere instanties geen hulp meer kunnen bieden, mensen te ondersteunen vooral op financieel gebied. In de huidige tijd waarin de sociale zekerheid wordt uitgehold, de economie verslechtert, het besteedbaar inkomen onder druk staat en hierdoor huisgezinnen in de problemen komen is onze hulp dringend nodig. Door deze situatie wordt er steeds meer een beroep gedaan op particuliere en kerkelijke liefdadigheidinstellingen. Dagelijks lezen en horen wij hierover via de media, en over de toename van Voedselbank- en Stadsbankklanten. Onze taak is waar mensen tussen de wal en schip raken te helpen.

De caritas is vertegenwoordigd in alle geloofsgemeenschappen van onze parochie. De caritaswerkers zijn de mensen die het liefdadigheidwerk doen en in dit werk komen ze schrijnende omstandigheden tegen. Een kleine greep uit deze misstanden:

 • Gezin zit in de kou, energievoorzieningen zijn afgesloten
 • Mensen die met hun kinderen niet op vakantie kunnen of een dagje naar een of andere attractie.
 • Kinderen die uitgesloten zijn van sociale contacten doordat ze geen lid kunnen worden van een sport- of andere vereniging.
 • Het schoolgeld niet kunnen voldoen waardoor een schoolreisje of studiereis niet haalbaar is.
 • Mensen die zo arm zijn dat ze zelfs nog geen reparatie van een fietsband of een fatsoenlijke maaltijd kunnen betalen.
 • De studie van een kind loopt vast omdat een laptop vereist is etc. etc.

Dit is een kleine greep uit de bij ons bekende misstanden.

Samenwerking met Vincentiusvereniging Groenlo

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Sint Ludgerparochie werkt samen met de Vincentiusvereniging (een kringloop voor minderbedeelden) in Groenlo. De Vincentiusvereniging Groenlo zet zich in voor de minderbedeelden in de samenleving. De vereniging is gevestigd te Groenlo aan de Oranjestraat 11. De activiteiten omvatten ondermeer een winkel waar gebruikte spullen worden verkocht. Uit de opbrengst van deze winkel worden de kosten betaald van:

 • Hulpvragen zoals hulp bij schulden, financiële hulp, kerstactie, voedselbank e.d.
 • Ontwikkelingswerk jongeren
 • Contact dagen, zoals maaltijdproject en ontmoetingsdagen
 • Goederen naar Polen

Zoals uit bovenstaande blijkt heeft de Vincentiusvereniging veel raakvlakken met onze PCI St. Ludger. De PCI kampt met teruglopende inkomsten. Dit is het gevolg van lage rendementen op het vermogen. Willen wij toch onze taak blijven uitoefenen, dan is het noodzakelijk om extra inkomsten te genereren. Dit is de reden dat wij contact hebben gezocht met de Vincentiusvereniging. De Vincentiusvereniging haalt al jaren inboedels e.d. op bij de klanten aan huis. Hiervoor is een heel apparaat ontwikkeld bestaande uit een ophaaldienst, een vrachtauto met chauffeur, een reparatiedienst en een winkel met winkelpersoneel.

Met de Vincentiusvereniging hebben wij de afspraak kunnen maken dat voor het gehele gebied van onze parochie, de Vincentiusvereniging de inboedels wil ophalen. Voor diegenen die een huis moeten ontruimen, bijvoorbeeld bij het overlijden van ouders, of bij de verhuizing naar een verzorgingshuis, kunnen wij helpen bij het ophalen van de inboedel.

Een telefoontje naar de contactpersoon van de PCI (Caritas) in uw geloofsgemeenschap is voldoende om een afspraak te maken voor de ontruiming van de woning. Zie voor de namen en telefoonnummers van de contactpersonen PCI onder het rooster in dit parochieblad of de website www. sintludgernu.nl.

Wij hopen dat wij veel response krijgen en hierdoor meer financiële armslag. De afspraak met  de Vincentiusvereniging is dat wij bij hen een beroep kunnen doen,  voor financiële en materiële ondersteuning. De materiële ondersteuning kan door middel van bonnen, waardoor mensen gratis een product uit de  Vincentiuswinkel kunnen krijgen denk hierbij aan een gebruikte wasmachine e.d. Met andere woorden geen Kringloop maar PCI Caritas.

Help ons dit stil verdriet te verhelpen

Hoe zou u zich voelen als uw kinderen/kleinkinderen in deze omstandigheid zouden verkeren ? U kunt ons en hen helpen door ons financieel te ondersteunen. Uw donatie, gift of legaat kunt u overboeken op bankrekeningnr. 3361.60.836 t.n.v. PCI St. Ludger. Voor de goede orde, uw financiële steun in welke vorm dan ook is/kan fiscaal aftrekbaar zijn.

Namens het Bestuur van de PCI St. Ludger,
Ton de Vries voorzitter

PCI vertegenwoordigers van de parochie zijn: 

 • Aalten: Jozephien de Graaf   T: 0543-475831
 • Bredevoort: Theo Huntink   T: 0543-451168
 • Harreveld: Josefien Stoltenborg  T: 0544-375282
 • Lichtenvoorde: Anny Klein Gunnewiek T: 0544-373210
 • Mariënvelde: Wilma Kolkman   T: 0573-461435
 • Meddo: Joep Dorsthorst   T: 0543-569472
 • Vragender: Tiny Kerkhoff-Keuning
 • Winterswijk: Ton Geuijen   T: 0543-515977
 • Zieuwent: Leo Nijenhuis   T: 0543-351846

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger

Vieringen

Februari 2019
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28